Welcome to Geological Journal of China Universities ! Today is
Share:
SEM Study on Jarosite Mediated by Thiobacillus ferrooxidans
ZHU Chang-jian, LU Jian-jun, LU Xian-cai, WANG Ru-cheng, LI Qi
J4 . 2005, (2): 234 -238 .