Welcome to Geological Journal of China Universities ! Today is
Share:
A Review on Mixed Rocks of Terrigenous Clastics and Carbonates and Their Petroleum-Gas Geological Significance
FENG Jin-Lai, HU Kai, CAO Jian, CHEN Yan, WANG Long-Gang, ZHANG Ying, WANG Mu, ZHAO Jian
J4 . 2011, (2): 297 -307 .