Welcome to Geological Journal of China Universities ! Today is
Share:
Analysis of Northern Jiangsu Prototype Basin from Late Cretaceous to Neogene
SHU Liang-shu, WANG Bo, WANG Liang-shu, HE Guang-yu
J4 . 2005, (4): 534 -543 .