Welcome to Geological Journal of China Universities ! Today is
Share:
Recognizing the TTG Rock Types: Discussion and Suggestion
FENG Yan-Fang, DENG Jin-Fu, XIAO Qing-Hui, XING Guang-Fu, SU Shang-Guo, CUI Xian-Yue, GONG Fan-Ying
J4 . 2011, (3): 406 .